ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN TRELION  V1.0

KVK 77401530

Laatste wijziging: 28-10-2020

 

Artikel 1: Definities

 

1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Trelion: statutair gevestigd te Hem en kantoorhoudende te Hem.
  2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of vennootschap die aan Trelion opdracht heeft gegeven het verrichten van

werkzaamheden en/of levering van goederen;

  1. Opdracht en/of overeenkomst: elke overeenkomst tussen Trelion en Opdrachtgever, betreffende uitvoering van

werkzaamheden en/of levering van goederen door Trelion, waarbij Trelion al dan niet van derden gebruik maakt, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen;

  1. De algemene voorwaarden: de onderhavige door Trelion gebruikte algemene leveringsvoorwaarden.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

 

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen en uitvoering van werkzaamheden en/of levering

van goederen door Trelion zoals advies, trainingen, coaching, interim-management. Hard- en software e.d., tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2.2. Trelion wijst toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.

2.3. Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

2.4. Door het enkel plaatsen van een opdracht en/of de inontvangstneming van de door Trelion verrichte werkzaamheden en/of goederen, aanvaardt de ontvangende partij de algemene voorwaarden als Opdrachtgever en worden deze geacht (stilzwijgend) onderdeel van de overeenkomst uit te maken zonder dat daarvoor een nadere schriftelijke bevestiging door Trelion of Opdrachtgever nodig is.

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen

 

3.1. Alle aanbiedingen, prijsopgaven en mededelingen met betrekking tot de aard en de duur van de te leveren werkzaamheden en/of goederen e.d. van Trelion, in welke vorm dan ook, zijn volledig vrijblijvend. Zij worden zo nauwkeurig mogelijk opgegeven.

Dergelijke gegevens zijn slechts bindend, indien Trelion dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt. Trelion is niet verplicht detailgegevens te verstrekken.

3.2. Toezending van aanbiedingen, prijslijsten e.d. verplicht Trelion niet tot het sluiten van een overeenkomst.

3.3. Iedere aanbieding is gebaseerd op de gegevens, eisen en overige informatie met betrekking tot de werkzaamheden en goederen, die opdrachtgever ter gelegenheid van de aanvraag heeft verstrekt. Trelion mag van de juistheid van deze verstrekte informatie uitgaan.

3.4. Iedere aanbieding en prijsopgave is gebaseerd op de veronderstelling dat Trelion de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende reguliere werkuren kan uitvoeren.

3.5. Offertes en andere bescheiden die op de overeenkomst betrekking hebben en die Trelion heeft verstrekt, zoals analyses, ontwerpen, rapporten, evenals voorbereidend werk daarvan, alsmede de eventuele auteursrechten en andere industriële en intellectuele rechten, blijven eigendom van Trelion en mogen op geen enkele wijze worden gedupliceerd, vermenigvuldigd, overgenomen of aan derden ter inzage of ter beschikking gegeven zonder toestemming van Trelion.

 

Artikel 4: Overeenkomst en opzegging

 

4.1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Trelion pas tot stand, nadat Trelion een opdracht schriftelijk heeft aanvaard respectievelijk heeft bevestigd of op het moment dat Trelion feitelijk uitvoering geeft aan de overeenkomst.

4.2. De opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.3. Ingeval de opdracht niet schriftelijk is aanvaard c.q. bevestigd en Trelion toch feitelijk uitvoering aan de overeenkomst geeft, beschouwen partijen de factuur tevens als opdrachtbevestiging, die ook geacht wordt de inhoud en strekking van de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

4.4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door werknemers van Trelion of namens Trelion gedaan door derden, binden Trelion slechts indien deze door haar conform het gestelde in artikel 4.1. Schriftelijk zijn bevestigd c.q. worden bekrachtigd.

4.5. Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Trelion niet gerechtigd om zijn rechten uit hoofde van de overeenkomst aan een derde over te dragen of te bezwaren.

4.6. Trelion is bij uitvoering van de overeenkomst gerechtigd gebruik te maken van derden, indien en voor zover zij dit noodzakelijk of wenselijk acht.

4.7. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd. De overeenkomst voor bepaalde tijd wordt aangegaan:

  1. a) of voor een vastgestelde tijd;
  2. b) of voor een bepaalbare periode die eindigt doordat zich een objectief onbepaalbare gebeurtenis voordoet;
  3. c) of voor een bepaalbare periode, die een vastgestelde tijd niet overschrijdt.

4.8. De overeenkomst voor een bepaalde tijd eindigt na het verstrijken van de tijd, door de objectief bepaalbare gebeurtenis of door het verstrijken van de bepaalbare periode.

4.9. De overeenkomst voor bepaalde tijd kan door Trelion en Opdrachtgever niet worden opgezegd, behoudens voor zover dat schriftelijk is overeengekomen, waarbij een opzegtermijn van 14 dagen in acht zal moeten worden genomen.

4.10. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door Trelion te allen tijde worden opgezegd en kan door Opdrachtgever alleen worden opgezegd, voor zover dat uitdrukkelijk is bepaald, voor zover dwingende redenen daartoe aanleiding geven en met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

 

Artikel 5: Vertrouwelijke gegevens en overname personeel

 

5.1. Trelion en Opdrachtgever garanderen dat alle gegevens die zij over en weer van elkaar ontvangen en waarvan zij weten of behoren te weten dat deze vertrouwelijk zijn, geheimhouden, tenzij een wettelijke plicht tot openbaarmaking van deze gegevens verplicht. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd als een van beide partijen ze als zodanig aanmerkt.

5.2. Trelion en Opdrachtgever verplichten zich tot het integraal opleggen van de in artikel 5.1. genoemde geheimhoudingsverplichting aan hun eigen werknemers en aan alle personen van wie zij zich bij het uitvoeren van de overeenkomst bedienen, alsmede aan werknemers van aan hen gelieerde vennootschappen en aan alle andere personen van wie deze gelieerde vennootschappen zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen.

5.3. Trelion en Opdrachtgever zullen gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande toestemming van de andere partij, medewerkers van die andere partij die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen of anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken en/of na een passende schadeloosstelling, aangeboden aan de andere partij.

 

 

 

 

 

 

Artikel 6: Retentie

 

6.1. Trelion kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden en (tussen-) resultaten van de dienstverlening van Opdrachtgever onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.

 

Artikel 7: Prijzen

 

7.1 Opdrachtgever is de overeengekomen prijs verschuldigd die op een in de overeenkomst genoemd aantal uren is gebaseerd of, bij gebreke daarvan, een gebruikelijk en marktconform honorarium.

7.2 Tenzij anders is overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen:

- gebaseerd op de bij de opdrachtbevestiging voor de uitvoering van de overeenkomst van belang zijnde feitelijke gegevens;

- gebaseerd op tijdige verstrekking door Opdrachtgever van de benodigde informatie en/of goederen aan Trelion;

- gebaseerd op de tijdens de opdrachtbevestiging geldende hoogte van loonkosten, sociale- en overheidslasten en andere kosten;

- exclusief BTW, belastingen, heffingen en rechten;

- Exclusief reis-, verblijfs- en voorrijkosten;

- vermeld in euro’s.

7.3 In geval van verhoging van een of meer van de kostprijsfactoren, is Trelion gerechtigd om de met Opdrachtgever overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

7.4 Artikel 7.3. geldt ook ten aanzien van overeenkomsten, die door Trelion in gedeelten worden afgeleverd of uitgevoerd, voor zover het betreft gedeelten, die op het tijdstip van intreden van de verhoging van één of meer kostprijsfactoren nog niet zijn afgeleverd of uitgevoerd.

7.5 Alle kosten voortvloeiend uit aanvulling en/of wijzigingen van een opdracht door of namens Opdrachtgever zijn geheel voor rekening van Opdrachtgever.

 

Artikel 8: Uitvoering en meerwerk

 

8.1. Trelion zal zich naar beste kunnen inspannen de werkzaamheden en leveringen met zorg uit te voeren, in voorkomend geval in overeenstemming met de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en/of procedures. Alle werkzaamheden en/of leveringen worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

8.2. Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en/of leveringen in fasen zal plaatsvinden, is Trelion gerechtigd de aanvang van de diensten en/of leveringen die tot een fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8.3. Indien een overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, is Trelion steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer personen met dezelfde kwalificaties.

8.4. Opgegeven en overeengekomen tijden voor de uitvoering van de diensten en/of leveringen worden door Trelion bij benadering vastgesteld en gelden nimmer als een fatale termijn. Er kan slechts sprake zijn van een fatale termijn, indien Trelion in de opdrachtbevestiging een exacte datum bepaalt, die tevens expliciet als fatale termijn is aangeduid.

8.5. Het tijdstip is vastgesteld in de verwachting dat Trelion kan blijven werken, zoals ten tijde van de aanbieding was voorzien en de eventueel door derden in opdracht van Trelion te verrichten werkzaamheden en te leveren goederen tijdig worden gedaan.

8.6. Ook als Opdrachtgever slechts van een gedeelte van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen gebruik maakt, is Opdrachtgever de volledige overeengekomen prijs verschuldigd.

8.7. Indien Trelion op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden en/of leveringen heeft verricht die buiten de inhoud en/of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen vallen, zullen deze worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Trelion. Trelion is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan te allen tijde een schriftelijke overeenkomst verlangen. Trelion zal Opdrachtgever desgevraagd van tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties.

8.8. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden en/of leveringen als bedoeld in artikel 8.7. het verwachte tijdstip van voltooiing en de wederzijdse rechten en verplichtingen kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is nimmer grond voor beëindiging van de overeenkomst.

 

Artikel 9: Opleidingen, cursussen en trainingen

 

9.1. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op opleidingen, cursussen, trainingen en dergelijke die door Trelion worden gegeven.

9.2. Trelion stelt de datum, de tijdstippen en de plaats in overleg met de Opdrachtgever vast. Trelion is gerechtigd eenmaal vastgestelde data, tijdstippen of plaatsen te wijzigen of de opleiding, cursus of training geen doorgang te laten vinden, na schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever.

9.3. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Trelion aanleiding geeft, is zij gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere cursussen, opleidingen of trainingen, of deze op een later tijdstip te laten plaatsvinden.

 

 

 

Artikel 10: Detachering

 

10.1. Van detachering in de zin van deze voorwaarden is sprake als Trelion een medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking stelt teneinde deze medewerker onder toezicht en leiding c.q. regie van Opdrachtgever werkzaamheden te laten uitvoeren. Deze medewerker hoeft niet krachtens arbeidsovereenkomst of anderszins bij of namens Trelion werkzaam te zijn en kan een derde zijn.

10.2. Bij de opdracht verstrekt Opdrachtgever een deugdelijke functieomschrijving voor de werkzaamheden die de gedetacheerde medewerker zal moeten uitoefenen. Tevens verstrekt Opdrachtgever alle inlichtingen over de arbeidstijden, het aantal arbeidsuren en de rusttijden. Deze zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met wat bij Opdrachtgever gebruikelijk is en kunnen nooit meer of minder bedragen dan rechtens mogelijk is. Vakantie en verlof worden geregeld volgens de toepasselijke CAO en/of de wet.

10.3. Van overwerk is sprake indien werkzaamheden worden verricht boven de gebruikelijke arbeidsduur per dag of per week of bij regeling of rooster vastgestelde uren. Overwerk aansluitend op de normale werktijd en niet langer dan een half uur, wordt niet als zodanig aangemerkt. Overwerk wordt overeenkomstig het overeengekomen tarief bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

10.4. Trelion bepaalt aan de hand van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens welke gedetacheerde medewerker het beste ter beschikking kan worden gesteld. Daarin is zij – binnen het hierboven genoemde kader – overigens vrij. Trelion is steeds gerechtigd na overleg met Opdrachtgever deze persoon te vervangen door één of meer personen met dezelfde kwalificaties. Opdrachtgever kan vervanging slechts weigeren op zwaarwegende gronden.

10.5. Opdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de gedetacheerde medewerker te verzoeken indien deze aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitseisen voldoet en Opdrachtgever dit binnen drie dagen na aanvang van de werkzaamheden aan Trelion schriftelijk kenbaar maakt. Trelion zal steeds prioriteit geven aan het verzoek. Trelion garandeert niet dat vervanging steeds mogelijk is.

10.6. Als vervanging niet mogelijk is, vervallen de aanspraken van Opdrachtgever op verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aanspraken van Opdrachtgever wegens niet-nakoming van de overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor al verrichte werkzaamheden blijven in stand.

10.7. Trelion schiet niet toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten, indien Trelion om welke reden dan ook een medewerker in geval van detachering niet of althans niet langer op de wijze en in de omvang als bij opdracht of nadien overeengekomen aan Opdrachtgever ter beschikking kan stellen. Voor zover en voor zolang er geen (vervangende) gedetacheerde medewerker aan Opdrachtgever ter beschikking kan worden gesteld is Opdrachtgever niet gehouden het overeengekomen tarief te voldoen, tenzij de vervangende gedetacheerde medewerker niet ter beschikking kan worden gesteld wegens een oorzaak die toerekenbaar is aan Opdrachtgever.

10.8. Trelion schiet evenmin toerekenbaar tekort jegens Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade en/of kosten, als door het niet (langer) ter beschikking stellen van de gedetacheerde medewerker de opdracht direct of indirect eindigt.

10.9. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de gedetacheerde medewerker aan een derde door te lenen, tenzij dat uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Daaronder wordt mede verstaan doorlening aan een (rechts)persoon of vennootschap waarmee de Opdrachtgever in een groep is verbonden, zoals bedoeld in artikel 7:691 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.

10.10. Opdrachtgever zal het bepaalde in artikel 7:658 lid 1, 2, 3 en 4 van het Burgerlijk Wetboek naleven. Bovendien zal Opdrachtgever als de gedetacheerde medewerker een beroepsziekte of bedrijfsongeval overkomt, de bevoegde instanties hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en ervoor zorgdragen dat een rapport wordt opgemaakt, waarin de toedracht van het ongeval zodanig wordt vastgelegd, dat met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en hoeverre het ongeval een gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van een dergelijk ongeval of een dergelijke beroepsziekte.

10.11. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid als bedoeld in het vorige artikellid. Bovendien vrijwaart Opdrachtgever Trelion te allen tijde voor eventuele aanspraken die jegens Trelion geldend worden gemaakt inzake de in het vorige artikellid genoemde verplichtingen en alle daaraan verbonden kosten, met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand, onverminderd eventuele overige vorderingsrechten van Trelion jegens Opdrachtgever.

10.12. In geval van detachering is Trelion niet aansprakelijk voor schade die een gedetacheerde medewerker toebrengt aan Opdrachtgever of aan derden. Opdrachtgever vrijwaart Trelion daarvoor. Opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren ter dekking van deze vrijwaring.

 

Artikel 11: Betalingen

 

11.1. Opdrachtgever dient de facturen van Trelion binnen uiterlijk 30 dagen na de factuurdatum te voldoen door storting of overmaking op het op de factuur vermelde bank- of girorekeningnummer, tenzij anders is overeengekomen. De op de bank- en giroafschriften van Trelion aangegeven valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.

11.2. Tenzij een vaste prijs wordt overeengekomen, zal Trelion éénmaal per maand factureren.

11.3. Opdrachtgever dient de facturen van Trelion conform artikel 11.1. te voldoen zonder beroep op enig recht van opschorting.

11.4. Opdrachtgever dient de facturen van Trelion conform artikel 11.1. te voldoen zonder beroep op enig recht van korting of verrekening.

11.5. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Opdrachtgever vanaf de dag dat die termijn verlopen is, in verzuim, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling van Trelion benodigd zal zijn.

11.6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde kosten en vervolgens van alle verschuldigde rente in volgorde van opeisbare facturen die het langst openstaan. Dit geldt ook indien Opdrachtgever bij zijn betaling vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een factuur van een latere datum.

11.7. In geval van niet of niet-tijdige of onbehoorlijke voldoening aan enige op Opdrachtgever rustende verplichting jegens Trelion; overlijden; duurzame arbeidsongeschiktheid; ingeval Opdrachtgever onder bewind, beheer of curatele wordt gesteld; (een aanvraag tot)

surséance van betaling, faillissement en/of schuldsanering; beslag ten laste van Opdrachtgever; gehele of gedeeltelijke overdracht en/of staking van de onderneming van Opdrachtgever; fusie, splitsing en ontbinding van Opdrachtgever; overgang van de zeggenschap over Opdrachtgever, diens onderneming en/of bedrijfsuitoefening in belangrijke mate – direct of indirect - op een derde en/of kennelijk verminderde kredietwaardigheid van Opdrachtgever, zal Trelion gerechtigd zijn alle nog lopende overeenkomsten of gedeelten daarvan, die op dat ogenblik nog moeten worden uitgevoerd, te ontbinden middels een buitengerechtelijke verklaring, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst zal zijn vereist en onverminderd haar recht terzake schadevergoeding te vorderen.

11.8. In de situaties bedoeld in het vorige artikellid is iedere vordering, die Trelion op Opdrachtgever mocht hebben, direct en in zijn geheel opeisbaar.

11.9. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Trelion met betrekking tot de invordering van het aan Trelion verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten worden vastgesteld op de daadwerkelijk door Trelion gemaakte proceskosten. Ter vergoeding van de buitengerechtelijke kosten is Opdrachtgever gehouden tot betaling van een boete, die wordt gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,--, ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten.

11.10. Trelion is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst met Opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, van Opdrachtgever een voorschot te eisen en/of zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

11.11. In geval van een opleiding, cursus, training of andere werkzaamheden en/of diensten die onder artikel 9 van deze algemene voorwaarden vallen, kan Trelion steeds vóór de aanvang de volledige verschuldigde betaling verlangen. Bovendien kan Trelion, indien Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen voor aanvang van een cursus, opleiding en/of training deze schriftelijk annuleert, ook in dat geval volledige betaling verlangen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

 

Artikel 12: Overmacht

 

12.1. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst door Trelion verhinderen en die niet aan Trelion zijn toe te rekenen.

12.2. Onder overmacht bedoeld in het vorige artikellid zijn ook begrepen internationale conflicten, gewelddadige of gewapende conflicten, maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse, supranationale of internationale overheid, boycotacties, arbeidsongeregeldheden en arbeidsongeschiktheid bij derden, gedetacheerde medewerkers of onder eigen personeel, storingen in de elektriciteitsvoorziening, in communicatieverbindingen of in andere apparatuur of programmatuur van Trelion. Indien zich een dergelijke omstandigheid voordoet, zal Trelion die maatregelen treffen die van haar in redelijkheid kunnen worden gevergd om de schade van de Opdrachtgever te beperken.

 

 

12.3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Trelion opgeschort. Indien de periode waarin door de overmacht de nakoming van de verplichtingen door Trelion niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot vergoeding van schade en kosten bestaat.

12.4. Indien Trelion bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het al verrichte afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, alsof het een afzonderlijke overeenkomst betreft.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 

13.1. Trelion kan jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk zijn voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van het handelen c.q. nalaten van Trelion. Trelion is dus bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals onder meer bedrijfsschade, schade als gevolg van aanspraken van enigerlei derde op Opdrachtgever, door welke oorzaak dan ook ontstaan, een en ander ten gevolge van of in de ruimste zin verband houdende met de door Trelion geleverde werkzaamheden en/of diensten. Dit geldt ook voor adviezen die Trelion verstrekt.

13.2. De aansprakelijkheid in haar totaliteit van Trelion is in ieder geval beperkt tot het ter zake van de betreffende overeenkomst door Trelion aan Opdrachtgever gefactureerde bedrag exclusief omzetbelasting.

13.3. Indien geen succesvol beroep mogelijk is op de aansprakelijkheidsbeperking bedoeld in lid 1 en/of 2, is de aansprakelijkheid van Trelion in haar totaliteit in ieder geval beperkt tot de uitkering die plaatsvindt onder de verzekering van Trelion tegen aansprakelijkheid, vermeerderd met het bedrag van een eventueel van toepassing zijnde eigen risico.

13.4. Mocht om welke reden dan ook onverhoopt geen uitkering onder de aansprakelijkheidsverzekering plaatsvinden, dan is de hiervoor bedoelde gezamenlijke aansprakelijkheid in haar totaliteit beperkt tot een maximum van € 10.000,--.

13.5. In gevallen waarin Trelion door derden wordt aangesproken voor schade, veroorzaakt door werkzaamheden en/of diensten, die Trelion heeft geleverd aan c.q. heeft verricht voor Opdrachtgever, zal Opdrachtgever Trelion onvoorwaardelijk vrijwaren in die gevallen waarin Trelion ten opzichte van Opdrachtgever niet (meer) aansprakelijk is, hetzij op grond van deze voorwaarden, hetzij anderszins.

13.6. Trelion is niet aansprakelijk voor schade aan derden die is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere industriële en intellectuele eigendomsrechten door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Trelion door of vanwege Opdrachtgever zijn verstrekt of voorgeschreven. Opdrachtgever is gehouden Trelion voor deze aanspraken onvoorwaardelijk te vrijwaren.

13.7. Indien Trelion desondanks gehouden is om schadevergoeding aan derden te voldoen, heeft Trelion het recht van regres op Opdrachtgever. Dit recht van regres strekt zich mede uit over de door Trelion te betalen of betaalde schadevergoeding, alsmede rente en gerechtelijke en werkelijke gemaakte buitengerechtelijke kosten.

13.8. Iedere uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid in de algemene voorwaarden is niet van toepassing in geval van opzet en/of bewuste roekeloosheid van Trelion en/of tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

 

Artikel 14: Slotbepalingen

 

14.1. Indien Trelion zich in enig geval niet op enige bepaling van de algemene voorwaarden beroept, danwel daarvan afwijkt, brengt dit niet met zich mee, dat zij zich in de volgende gevallen niet meer op deze algemene voorwaarden zal kunnen beroepen.

14.2. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

14.3. Alle geschillen die, voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen aanhangig worden gemaakt bij de burgerlijke rechter, bevoegd in de vestigingsplaats van Trelion, zulks voor zover de wet dit toelaat.